@ *STOPPER_FR_ARM (SOLD_EACH) 51351-041-010 1/22M  (298C)

FITS:

1971 Honda C70M

1972 Honda C70K1

1980 Honda C70

1981 Honda C70

298C