*(SOLD_EACH)  STOPPER_FR_ARM 1/16M  (298C)

FITS:

1971 Honda C70M

1972 Honda C70K1

1980 Honda C70

1981 Honda C70

298C$4.22